Featured

الدرس الأول

🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌

🌹   الدرس الأول  🌹

🖋      كلمة  _WORD/வார்த்தை

1⃣. اسم  – noun/பெயர்ச்சொல்

Two kinds✌🏿

இரண்டு வகைகள்

1👈🏼.اسمٌ  النّكِرَة ….. (دجاجةٌ)

(a hen/கோழி ))

2👈🏼.اسمٌ المَعْرِفَة….( الدَّجاجةُ)

(The hen/இந்த கோழி )

2⃣ 🏃🏿.فعلٌ

(verb /வினைச்சொல் )

1.👉🏿 الماضى

(past / கடந்த காலம்)

2.👈🏿مضارع

(present & future/ நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம்)

3.🗣أمر (order/கட்டளை  )

3⃣📖 حرفٌ

🔶الحروف  العطف

(conjunctions /இடைச்சொல்)

Examples (எ-டு)♻

🔸الواو…and/மேலும்

🔸ثُمّ…பின்னர்/after

🔸أو…or / அல்லது

🔸ف…so /எனவே

🔷الحروف الجر(preposition / முன்னிடைச்சொல் )

Examples (எ-டு)♻

🔹فى in / இல்

🔹على on / மேலே

🔹لِfor/க்கு

🔹بِ with/by / கொண்டு

🔹عَن ْabout / பற்றி

🔹مِنْ

from /அதிலிருந்து /இதிலிருந்து

🔹ك like / போன்ற

❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣

*هذا*/ this /இது 👈🏻

🙋🏾‍♂  عَاقِل

( intelligent)

பகுத்தறிவு உள்ளது

❓مَنْ…..Who யார்

Example♻

من هذا؟ 👈🏿🚶? Who is this

இது யார்?

هذا رَجُلٌ  This is a man

இது ஒரு ஆண்.

🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌

🐺  غَيْر عاقِل

( non intelligent)

பகுத்தறிவில்லாதது.

Example♻

❓ما ….what என்ன

ما هذا ؟👈🏿📔

What is this?

இது என்ன?

هذا كِتَابٌ

This is a book

இது ஒரு புத்தகம்

🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌

نعم ✅ Yes ஆம்

لا   ❎  No   இல்லை

picsart_11-05-10-26-44

picsart_11-07-10.04.46.jpg

img_20161108_134756.jpg

picsart_11-07-09-59-10

img_20161105_160252

img_20161105_160534

picsart_11-05-05-03-55

picsart_11-12-10-20-58

Advertisements

Fasting will be rejected…

🔮⚜🔮⚜🔮⚜🔮⚜🔮⚜🔮
The Şahābī Ka’b ibn Mālik رضي الله عنه said:
“Whomsoever fasts Ramadān whilst intending in of himself to disobey his Lord once Ramadan finishes then his fasting will be rejected.”
 ஸஹாபி கஅப் இப்னு மாலிக் رضي الله عنه கூறினார்கள்:
“எவரொருவர் ரமளான் முடிந்ததும் தன்னுடைய இறைவனுக்கு கீழ்படிய வேண்டாம் என்ற எண்ணத்துடன் ரமளான் மாதத்தில் நோன்பு நோற்கிறாரோ அவருடைய நோன்புகள் நிராக்கரிக்கப்படும்.”
🔮 ( إبن رجب، لطائف المعارف ١\ ٢١٥)
🔮⚜🔮⚜🔮⚜🔮⚜🔮⚜🔮

QURAN QUIZ # 116

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣6⃣
   📢📣 கேள்வி நேரம் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 20- ஸூரத்து தாஹா – வசனங்கள் 1-22) 

1⃣ “நீர் துன்பப்படுவதற்காக நாம் இந்த குர்ஆனை உம்மீது இறக்கவில்லை” என்று யாரை பார்த்து அல்லாஹ் கூறுகிறான் ? 

a. நபி முஹம்மது صلى الله عليه وسلم 

b. நபி இப்ராஹிம் عليه وسلم 

c. அலி رضي الله عنه 

d. உமர் رضي الله عنه 
2⃣ பூமியையும் உயர்வான வானங்களையும் படைத்தவனிடமிருந்து இது இறக்கி அருளப் பெற்றது 

   – இந்த இறைவசனத்தில் ‘இது’ என்னும் வார்த்தை எதை குறிக்கிறது ? 

a. ஜபூர்

b. குர்ஆன்

c. பைபிள்

d. இவை ஏதும் இல்லை 
3⃣ அர்ரஹ்மான் எதன் மீது அமைந்துள்ளான்? 

a. அர்ஷ்

b. கடல்

c. காற்று

d. ஔி
4⃣ மண்ணுக்கு அடியில் உள்ளவை ஜின்களுக்கே உரியன 

a. சரி

b. தவறு
5⃣ அல்லாஹ் இரகசியத்தை அறிவான் ஆனால் மறைவானதை அறியமாட்டான்

a. சரி

b. தவறு
6⃣ நபி மூஸா عليه وسلم அவர்கள் நெருப்பின் அருகில் சென்றதும், அவரை யார் “மூஸாவே!” என்று அழைத்தார் ?

a. நபி மூஸா عليه وسلم அவருடைய குடும்பத்தார்

b. அல்லாஹ் سبحان وتعلى 

c. ஜிப்ரீல் عليه وسلم 

d. ஒரு ஜின் 
7⃣ எதை மறைத்து வைக்க நாடுவதாக அல்லாஹ் கூறினான் ? 

a. நியாய தீர்ப்பு நாள்

b. நபி மூஸா عليه وسلم  அவர்களின் இறப்பு நாள் 

c. நபி முஹம்மது صلى الله عليه وسلم  அவர்களின் இறப்பு நாள் 

d. இவை ஏதும் இல்லை 
8⃣ நபி மூஸா عليه وسلم  அவர்கள், அல்லாஹ் கூறியப்படி  அவருடைய கையில் வைத்திருந்த கைத்தடியை கீழே எறிந்ததும் அது வெட்டுக்கிளியாக ஆனது 

a. சரி

b. தவறு
9⃣ “உம் கையை உம் விலாப்புறமாக புகுத்தி (வெளியில்) எடும்; அது ஒளி மிக்கதாய் மாசற்ற வெண்மையாக வெளிவரும்; இது மற்றோர் அத்தாட்சியாகும்.” என்று நபி மூஸா عليه وسلم  அவர்களிடம் அல்லாஹ் கூறினான்

a. சரி

b. தவறு
🔟 அல்லாஹ் நபி மூஸா عليه وسلم அவர்களின் கைத்தடியை பழைய நிலைக்கு மீட்கவில்லை 

a. சரி

b. தவறு
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣6⃣
    📢📣 Quiz Time  📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 20 – Ta Ha – Verses 1-22)
1⃣ “We have not sent down to you the Qur’an that you be distressed” – To whom Allah said this ? 

a. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

b. Prophet Abraham عليه وسلم 

c. Ali رضي الله عنه 

d. Omar رضي الله عنه 
2⃣ “A revelation from He who created the earth and highest heavens” – In this verse, what do the word ‘revelation’ refers to ? 

a. Jabur 

b. Qur’an

c. Bible

d. None of the above 
3⃣ Where do the Most Merciful established ? 

a. The Throne

b. The Sea

c. The Wind

d. The Light 
4⃣ To jinn belongs what is under the soil 

a. True

b. False
5⃣ Allah knows the secret but not what is more hidden 

a. True

b. False
6⃣ When Prophet Moses عليه وسلم came to fire, who called him as, “O Moses” ?

a. Prophet Moses’s عليه وسلم family member

b. Allah سبحان وتعلى

c. Gabriel عليه وسلم 

d. A Jinn 
7⃣ What do Allah almost concealed it ? 

a. Day of Judgement 

b. Death Day of Prophet Moses عليه وسلم 

c. Death Day of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

d. None of the above 
8⃣ When Prophet Moses عليه وسلم as per Allah’s command threwed his staff, it turned into a grasshopper 

a. True

b. False 
9⃣ Allah said to Prophet Moses عليه وسلم , “And draw in your hand to your side; it will come out white without disease – another sign” 

a. True

b. False 
🔟 Allah didn’t return the staff of Prophet Moses عليه وسلم to its former condition 

a. True

b. False

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣6⃣
   📢📣 விடைகள் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 20- ஸூரத்து தாஹா – வசனங்கள் 1-22) 

1⃣ “நீர் துன்பப்படுவதற்காக நாம் இந்த குர்ஆனை உம்மீது இறக்கவில்லை” என்று யாரை பார்த்து அல்லாஹ் கூறுகிறான் ? 

✔ *a. நபி முஹம்மது صلى الله عليه وسلم* 

(20:2) 

b. நபி இப்ராஹிம் عليه وسلم 

c. அலி رضي الله عنه 

d. உமர் رضي الله عنه 
2⃣ பூமியையும் உயர்வான வானங்களையும் படைத்தவனிடமிருந்து இது இறக்கி அருளப் பெற்றது 

   – இந்த இறைவசனத்தில் ‘இது’ என்னும் வார்த்தை எதை குறிக்கிறது ? 

a. ஜபூர்

✔ *b. குர்ஆன்* (20:4)

c. பைபிள்

d. இவை ஏதும் இல்லை 
3⃣ அர்ரஹ்மான் எதன் மீது அமைந்துள்ளான் ? 

✔ *a. அர்ஷ்* (20:5)

b. கடல்

c. காற்று

d. ஔி
4⃣ மண்ணுக்கு அடியில் உள்ளவை ஜின்களுக்கே உரியன 

a. சரி

✔ *b. தவறு* (20:6)
5⃣ அல்லாஹ் இரகசியத்தை அறிவான் ஆனால் மறைவானதை அறியமாட்டான்

a. சரி

✔ *b. தவறு* (20:7)
6⃣ நபி மூஸா عليه وسلم அவர்கள் நெருப்பின் அருகில் சென்றதும், அவரை யார் “மூஸாவே!” என்று அழைத்தார் ?

a. நபி மூஸா عليه وسلم அவருடைய குடும்பத்தார்

✔ *b. அல்லாஹ் سبحان وتعلى* 

(20:11) 

c. ஜிப்ரீல் عليه وسلم 

d. ஒரு ஜின் 
7⃣ எதை மறைத்து வைக்க நாடுவதாக அல்லாஹ் கூறினான் ? 

✔ *a. நியாய தீர்ப்பு நாள்* (20:15)

b. நபி மூஸா عليه وسلم  அவர்களின் இறப்பு நாள் 

c. நபி முஹம்மது صلى الله عليه وسلم  அவர்களின் இறப்பு நாள் 

d. இவை ஏதும் இல்லை 
8⃣ நபி மூஸா عليه وسلم  அவர்கள், அல்லாஹ் கூறியப்படி  அவருடைய கையில் வைத்திருந்த கைத்தடியை கீழே எறிந்ததும் அது வெட்டுக்கிளியாக ஆனது 

a. சரி

✔ *b. தவறு* (20:20)
9⃣ “உம் கையை உம் விலாப்புறமாக புகுத்தி (வெளியில்) எடும்; அது ஒளி மிக்கதாய் மாசற்ற வெண்மையாக வெளிவரும்; இது மற்றோர் அத்தாட்சியாகும்.” என்று நபி மூஸா عليه وسلم  அவர்களிடம் அல்லாஹ் கூறினான்

✔ *a. சரி* (20:22)

b. தவறு
🔟 அல்லாஹ் நபி மூஸா عليه وسلم அவர்களின் கைத்தடியை பழைய நிலைக்கு மீட்கவில்லை 

a. சரி

✔ *b. தவறு* (20:21)
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣6⃣
    📢📣Answers 📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 20 – Ta Ha – Verses 1-22)
1⃣ “We have not sent down to you the Qur’an that you be distressed” – To whom Allah said this ? 

✔ *a. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم* 

(20:2)

b. Prophet Abraham عليه وسلم 

c. Ali رضي الله عنه 

d. Omar رضي الله عنه 
2⃣ “A revelation from He who created the earth and highest heavens” – In this verse, what do the word ‘revelation’ refers to ? 

a. Jabur 

✔ *b. Qur’an* (20:4)

c. Bible

d. None of the above 
3⃣ Where do the Most Merciful established ? 

✔ *a. The Throne* (20:5)

b. The Sea

c. The Wind

d. The Light 
4⃣ To jinn belongs what is under the soil 

a. True

✔ *b. False* (20:6)
5⃣ Allah knows the secret but not what is more hidden 

a. True

✔ *b. False* (20:7)
6⃣ When Prophet Moses عليه وسلم came to fire, who called him as, “O Moses” ?

a. Prophet Moses’s عليه وسلم family member

✔ *b. Allah سبحان وتعلى*

(20:11)

c. Gabriel عليه وسلم 

d. A Jinn 
7⃣ What do Allah almost concealed it ? 

✔ *a. Day of Judgement* (20:15)

b. Death Day of Prophet Moses عليه وسلم 

c. Death Day of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

d. None of the above 
8⃣ When Prophet Moses عليه وسلم as per Allah’s command threwed his staff, it turned into a grasshopper 

a. True

✔ *b. False* (20:20)
9⃣ Allah said to Prophet Moses عليه وسلم , “And draw in your hand to your side; it will come out white without disease – another sign” 

✔ *a. True* (20:22)

b. False 
🔟 Allah didn’t return the staff of Prophet Moses عليه وسلم to its former condition 

a. True

✔ *b. False* (20:21)

QURAN QUIZ # 115

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣5⃣
   📢📣 கேள்வி நேரம் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 86-112) 
1⃣ துன்னூன் என்பது எந்த நபி ? 

a. தாவூத் عليه وسلم 

b. ஸூலைமான் عليه وسلم 

c. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

d. யூனுஸ் عليه وسلم 

e. a & b

f. யூஸூஃப் عليه وسلم 
2⃣ ஜக்கரிய்யா عليه وسلم  அவர்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன கொடுத்தான்? 

a. உணவு தட்டு

b. யஹ்யா عليه وسلم 

c. ஆரோக்கியம் 

d. கண் பார்வை 
3⃣ அல்லாஹ் பல ஊரார்களை அழித்தான். அவர்கள் திரும்பவும் இவ்வுலகம் வர முடியும் 

a. சரி 

b. தவறு
4⃣ யூனுஸ் عليه وسلم  அவர்கள் எதிலுள்ள ஆழ்ந்த இருளில் இருந்தார்கள்? 

a. மலை 

b. கடல் 

c. மீன் 

d. குகை 
5⃣ யாருக்கு ஜபூர் வேதம் வழங்கப்பட்டது?

a. ஸூலைமான் عليه وسلم 

b. ஈஸா عليه وسلم 

c. யூனுஸ் عليه وسلم 

d. தாவூத் عليه وسلم 

e. யூஸூஃப் عليه وسلم 
6⃣ யாருக்கு மறுமைப் பேற்றுக்கான நன்மைகள் முன் சென்றிருக்கிறதோ, அவர்கள் எதனை செவியுறமாட்டார்கள்? 

a. (சுவர்க்கத்தின்) சப்தம் 

b. (நரகத்தின்) கூச்சல் 

c. இசை 

d. அனைத்தும் 
7⃣ தம் கற்பைக் காத்துக் கொண்ட மர்யமுக்கு  எதிலிருந்து அவரில் ஊதி அவரையும், அவர் புதல்வரையும் அகிலத்தாருக்கு ஓர் அத்தாட்சியாக ஆக்கினான்? 

a. தண்ணீர் 

b. ஆன்மா

c. களிமண் 

d. நெருப்பு 
8⃣ யாருக்கு வழி திறக்கப்படும் போது, அவர்கள் ஒவ்வொரு மேட்டிலிருந்தும் இறங்கிப் பரவுவார்?

a. துல்கர்னைன் 

b. யஃஜூஜு, மஃஜூஜு கூட்டத்தார் 

c. தஜ்ஜால்

d. அனைத்தும் 
9⃣ நரகத்தின் விறகுகள் யார்? 

a. காஃபிர்கள் 

b. அல்லாஹ்வை அன்றி வணங்கப்பட்டவை

c. காகிதம் 

d. a & b 
🔟 எதனை சுருட்டுவதைப் போல் வானத்தை அல்லாஹ்  சுருட்டிவிடுவான்? 

a. குர்ஆன் 

b. எழுதப்பட்ட ஏடு 

c. காகிதம் 

d. பூமி
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣5⃣
    📢📣 Quiz Time  📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 86-112)
1⃣ Who is Dhunnoon ?

a. Prophet David عليه وسلم 

b. Prophet Solomon عليه وسلم 

c. Prophet Abraham عليه وسلم 

d. Prophet Yunus عليه وسلم 

e. a & b

f. Prophet Yusuf عليه وسلم 
2⃣ What Allah gave to Zechariah عليه وسلم ?

a. Food Plate 

b. John عليه وسلم 

c. Health 

d. Eye sight 
3⃣ There is no prohibition upon the people of a city which Allah have destroyed 

a. True 

b. False
4⃣ Prophet Yunus عليه وسلم was within the darkness of what ? 

a. Mountain 

b. Sea

c. Fish

d. Cave 
5⃣ To whom The Book of Psalms was given ? 

a. Prophet Solomon عليه وسلم 

b. Prophet Jesus عليه وسلم 

c. Prophet Yunus عليه وسلم 

d. Prophet David عليه وسلم 

e. Prophet Yusuf عليه وسلم 
6⃣ What those for whom the best reward has preceded from Allah will not hear ? 

a. Sound (of Paradise)

b. Sound (of Hellfire) 

c. Music 

d. All the above 
7⃣ The one (Maryam عليه وسلم) who guarded her chastity, so Allah blow into her through ___ and Allah made her and her son a sign for the worlds.

a. Water

b. Angel 

c. Clay

d. Fire 
8⃣ When the dam open, who will descend from every elevation ? 

a. Dhul Qarnayn 

b. Gog and Magog

c. Dhajjal 

d. All the above 
9⃣ Who are the firewood of Hell ? 

a. Disbelievers

b. What was worshiped other than Allah 

c. Paper

d. a & b 
🔟 Allah will fold the heaven like the folding of a ____

a. Qur’an 

b. Written sheet for the records

c. Paper

d. Earth

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣5⃣
   📢📣 விடைகள்  📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 86-112) 
1⃣ துன்னூன் என்பது எந்த நபி ? 

a. தாவூத் عليه وسلم 

b. ஸூலைமான் عليه وسلم 

c. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

✔ *d. யூனுஸ் عليه وسلم* 

(21:87)

e. a & b

f. யூஸூஃப் عليه وسلم 
2⃣ ஜக்கரிய்யா عليه وسلم  அவர்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன கொடுத்தான்? 

a. உணவு தட்டு

✔ *b. யஹ்யா عليه وسلم* 

(21:90)

c. ஆரோக்கியம் 

d. கண் பார்வை 
3⃣ அல்லாஹ் பல ஊரார்களை அழித்தான். அவர்கள் திரும்பவும் இவ்வுலகம் வர முடியும் 

a. சரி 

✔ *b. தவறு* (21:95)
4⃣ யூனுஸ் عليه وسلم  அவர்கள் எதிலுள்ள ஆழ்ந்த இருளில் இருந்தார்கள்? 

a. மலை 

b. கடல் 

✔ *c. மீன்* (21:87)

d. குகை 
5⃣ யாருக்கு ஜபூர் வேதம் வழங்கப்பட்டது?

a. ஸூலைமான் عليه وسلم 

b. ஈஸா عليه وسلم 

c. யூனுஸ் عليه وسلم 

✔ *d. தாவூத் عليه وسلم*

(21:105)

e. யூஸூஃப் عليه وسلم 
6⃣ யாருக்கு மறுமைப் பேற்றுக்கான நன்மைகள் முன் சென்றிருக்கிறதோ, அவர்கள் எதனை செவியுறமாட்டார்கள்? 

a. (சுவர்க்கத்தின்) சப்தம் 

✔ *b. (நரகத்தின்) கூச்சல்* (21:101,102)

c. இசை 

d. அனைத்தும் 
7⃣ தம் கற்பைக் காத்துக் கொண்ட மர்யமுக்கு  எதிலிருந்து அவரில் ஊதி அவரையும், அவர் புதல்வரையும் அகிலத்தாருக்கு ஓர் அத்தாட்சியாக ஆக்கினான்? 

a. தண்ணீர் 

✔ *b. ஆன்மா* (21:91)

c. களிமண் 

d. நெருப்பு 
8⃣ யாருக்கு வழி திறக்கப்படும் போது, அவர்கள் ஒவ்வொரு மேட்டிலிருந்தும் இறங்கிப் பரவுவார்?

a. துல்கர்னைன் 

✔ *b. யஃஜூஜு, மஃஜூஜு கூட்டத்தார்* (21:96)

c. தஜ்ஜால்

d. அனைத்தும் 
9⃣ நரகத்தின் விறகுகள் யார்? 

a. காஃபிர்கள் 

b. அல்லாஹ்வை அன்றி வணங்கப்பட்டவை

c. காகிதம் 

✔ *d. a & b* (21:98) 
🔟 எதனை சுருட்டுவதைப் போல் வானத்தை அல்லாஹ்  சுருட்டிவிடுவான்? 

a. குர்ஆன் 

✔ *b. எழுதப்பட்ட ஏடு* (21:104)

c. காகிதம் 

d. பூமி
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣5⃣
    📢📣Answers 📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 86-112)
1⃣ Who is Dhunnoon ?

a. Prophet David عليه وسلم 

b. Prophet Solomon عليه وسلم 

c. Prophet Abraham عليه وسلم 

✔ *d. Prophet Yunus عليه وسلم*

(21:87)

e. a & b

f. Prophet Yusuf عليه وسلم
2⃣ What Allah gave to Zechariah عليه وسلم ?

a. Food Plate 

✔ *b. John عليه وسلم*

(21:90)

c. Health 

d. Eye sight 
3⃣ There is no prohibition upon the people of a city which Allah have destroyed 

a. True 

✔ *b. False* (21:95)
4⃣ Prophet Yunus عليه وسلم was within the darkness of what ? 

a. Mountain 

b. Sea

✔ *c. Fish* (21:87)

d. Cave 
5⃣ To whom The Book of Psalms was given ? 

a. Prophet Solomon عليه وسلم 

b. Prophet Jesus عليه وسلم 

c. Prophet Yunus عليه وسلم 

✔ *d. Prophet David عليه وسلم* 

(21:105)

e. Prophet Yusuf عليه وسلم 
6⃣ What those for whom the best reward has preceded from Allah will not hear ? 

a. Sound (of Paradise)

✔ *b. Sound (of Hellfire)* (101,102)

c. Music 

d. All the above 
7⃣ The one (Maryam عليه وسلم) who guarded her chastity, so Allah blow into her through ___ and Allah made her and her son a sign for the worlds.

a. Water

✔ *b. Angel*  (21:91)

c. Clay

d. Fire 
8⃣ When the dam open, who will descend from every elevation ? 

a. Dhul Qarnayn 

✔ *b. Gog and Magog* (21: 96)

c. Dhajjal 

d. All the above 
9⃣ Who are the firewood of Hell ? 

a. Disbelievers

b. What was worshiped other than Allah 

c. Paper

✔ *d. a & b* (21:98)
🔟 Allah will fold the heaven like the folding of a ____

a. Qur’an 

✔ *b. Written sheet for the records* (21:104)

c. Paper

d. Earth

QURAN QUIZ # 114

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣4⃣
   📢📣 கேள்வி நேரம் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 48-85) 
1⃣ எந்த நபி அவருடைய தந்தையிடமும், தம் சமூகத்தாரிடமும் “நீங்கள் வழிபடும் இந்த உருவங்கள் என்ன?” என்று கேட்டார்? 

a. நபி صلى الله عليه وسلم 

b. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

c. இஸ்மாயில் عليه وسلم 

d. யூஸூஃப் عليه وسلم 
2⃣ இப்ராஹிம் நபி عليه وسلم  அவர்கள் சிலைகள் உடைந்ததைப்பற்றி விசாரித்த போது யாரை விசாரிக்க சொன்னார்? 

a. உடைந்த சிலைகள் 

b. பெரிய சிலை 

c. சிறிய சிலை 

d. ஊர் காவலாளி
3⃣ இப்ராஹிம் நபி عليه وسلم  அவருடைய கூட்டத்தாரிடம், அவர்கள் திரும்பிச் சென்ற பின்னர் எவற்றுக்கு சதி செய்வேன் என்று கூறினார்? 

a. அல்லாஹ் 

b. மனிதர்கள் 

c. சிலை

d. நாடு 
4⃣ தாவூத் عليه وسلم  அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எதனை வசப்படுத்தி கொடுத்தான்? 

a. பறவைகள் 

b. மலைகள் 

c. எறும்புகள் 

d. காற்று

e. a & b 

f. அனைத்தும் 
5⃣ இப்ராஹிம் நபி عليه وسلم  அவர்களுக்கு அவருடைய சமுதாயத்தினரால் அளிக்கப்பட்ட வேதனை என்ன? 

a. திமிங்கிலம் வாயில் போட்டார்கள்

b. கடலில் எரிந்தார்கள்

c. நெருப்பிலிட்டார்கள்

d. இவை ஏதும் இல்லை
6⃣ லூத்துடைய عليه وسلم  சமூகத்தவர்கள் எவ்வாறாக இருந்தனர்?  

a. நல்லவர்கள்

b. கெட்டவர்கள்

c. பாவிகள் 

d. b & c

e. அனைத்தும் 
7⃣ எந்த சமூகத்தவர்கள் வேளாண்மை நிலத்தில் ஆடுகளை இரவில் இறங்கி மேய்த்தனர்? 

a. தாவூத் عليه وسلم 

b. ஸூலைமான் عليه وسلم 

c. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

d. நூஹ் عليه وسلم 

e. a & b

f. c & d
8⃣ கவசங்கள் செய்வதை அல்லாஹ் யாருக்கு கற்றுக்கொடுத்தான்? 

a. தாவூத் عليه وسلم 

b. ஸூலைமான் عليه وسلم 

c. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

d. நூஹ் عليه وسلم 

e. a & b 
9⃣ நோயினால் துன்பப்பட்ட நபி யார்? 

a. அய்யூப் عليه وسلم 

b. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

c. இஸ்மாயில் عليه وسلم 

d. யூஸூஃப் عليه وسلم 
🔟 பொறுமையாளர்களில் நின்றுமுள்ளவர்கள் என்று அல்லாஹ் யாரை இந்த ஸூராவில் குறிப்பிடுகிறான் ?

a. இஸ்மாயில் عليه وسلم 

b. இத்ரீஸ் عليه وسلم 

c. துல்கிஃப்ல் عليه وسلم 

d. அனைத்தும்
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣4⃣
    📢📣 Quiz Time  📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 48-85)
1⃣ Which Prophet said to his father and his people, “What are these statues to which you are devoted?”

a. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

b. Prophet Abraham عليه وسلم 

c. Prophet Ismael عليه وسلم 

d. Prophet Yusuf عليه وسلم 
2⃣ When Prophet Abraham عليه وسلم  was enquired about the statues broken, who did he said to enquire ? 

a. Broken Statues 

b. Large Statue 

c. Small Statue 

d. Guard of the town 
3⃣ Against whom did Prophet Abraham عليه وسلم planned, when the people have gone away ?

a. Allah 

b. Humans

c. Idols

d. Country 
4⃣ What do Allah has subjected to Prophet David عليه وسلم ?

a. Birds 

b. Mountains

c. Ants

d. Wind

e. a & b

f. All the above 
5⃣ What punishment was given to Prophet Abraham عليه وسلم by his people ? 

a. To put him in Whale’s mouth 

b. To Throw him in sea 

c. To Burn him

d. None of the above 
6⃣ How the people of Prophet Lot عليه وسلم  were ?

a. Good

b. Evil

c. Defiantly Disobedient 

d. b & c

e. All the above 
7⃣ Whose people overran the sheep on the field at night ? 

a. Prophet David عليه وسلم 

b. Prophet Solomon عليه وسلم 

c. Prophet Abraham عليه وسلم 

d. Prophet Noah عليه وسلم 

e. a & b

f. c & d
8⃣ To who did Allah taught the fashioning of coats of armor ? 

a. Prophet David عليه وسلم 

b. Prophet Solomon عليه وسلم 

c. Prophet Abraham عليه وسلم 

d. Prophet Noah عليه وسلم 

e. a & b
9⃣ Which Prophet suffered by disease ? 

a. Prophet Job عليه وسلم 

b. Prophet Abraham عليه وسلم 

c. Prophet Ismael عليه وسلم 

d. Prophet Yusuf عليه وسلم 
🔟 Who were mentioned as patient by Allah in this chapter ? 

a. Prophet Ishmael عليه وسلم 

b. Prophet Idrees عليه وسلم 

c. Dhul-Kifl عليه وسلم 

d. All the above

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣4⃣
   📢📣 விடைகள்  📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 48-85) 
1⃣ எந்த நபி அவருடைய தந்தையிடமும், தம் சமூகத்தாரிடமும் “நீங்கள் வழிபடும் இந்த உருவங்கள் என்ன?” என்று கேட்டார்? 

a. நபி صلى الله عليه وسلم 

✔ *b. இப்ராஹிம் عليه وسلم* 

(21:52)

c. இஸ்மாயில் عليه وسلم 

d. யூஸூஃப் عليه وسلم 
2⃣ இப்ராஹிம் நபி عليه وسلم  அவர்கள் சிலைகள் உடைந்ததைப்பற்றி விசாரித்த போது யாரை விசாரிக்க சொன்னார்? 

a. உடைந்த சிலைகள் 

✔ *b. பெரிய சிலை* (21:63) 

c. சிறிய சிலை 

d. ஊர் காவலாளி
3⃣ இப்ராஹிம் நபி عليه وسلم  அவருடைய கூட்டத்தாரிடம், அவர்கள் திரும்பிச் சென்ற பின்னர் எவற்றுக்கு சதி செய்வேன் என்று கூறினார்? 

a. அல்லாஹ் 

b. மனிதர்கள் 

✔ *c. சிலை* (21:57)

d. நாடு 
4⃣ தாவூத் عليه وسلم  அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எதனை வசப்படுத்தி கொடுத்தான்? 

a. பறவைகள் 

b. மலைகள் 

c. எறும்புகள் 

d. காற்று

✔ *e. a & b* (21:79)

f. அனைத்தும் 
5⃣ இப்ராஹிம் நபி عليه وسلم  அவர்களுக்கு அவருடைய சமுதாயத்தினரால் அளிக்கப்பட்ட வேதனை என்ன? 

a. திமிங்கிலம் வாயில் போட்டார்கள்

b. கடலில் எரிந்தார்கள்

✔ *c. நெருப்பிலிட்டார்கள்* (21:68)

d. இவை ஏதும் இல்லை
6⃣ லூத்துடைய عليه وسلم  சமூகத்தவர்கள் எவ்வாறாக இருந்தனர்?  

a. நல்லவர்கள்

b. கெட்டவர்கள்

c. பாவிகள் 

✔ *d. b & c* (21:74)

e. அனைத்தும் 
7⃣ எந்த சமூகத்தவர்கள் வேளாண்மை நிலத்தில் ஆடுகளை இரவில் இறங்கி மேய்த்தனர்? 

a. தாவூத் عليه وسلم 

b. ஸூலைமான் عليه وسلم 

c. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

d. நூஹ் عليه وسلم 

✔ *e. a & b* (21:78)

f. c & d
8⃣ கவசங்கள் செய்வதை அல்லாஹ் யாருக்கு கற்றுக்கொடுத்தான்? 

✔ *a. தாவூத் عليه وسلم*  

(21:80)

b. ஸூலைமான் عليه وسلم 

c. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

d. நூஹ் عليه وسلم 

e. a & b 
9⃣ நோயினால் துன்பப்பட்ட நபி யார்? 

✔ *a. அய்யூப் عليه وسلم* 

(21:83)

b. இப்ராஹிம் عليه وسلم 

c. இஸ்மாயில் عليه وسلم 

d. யூஸூஃப் عليه وسلم 
🔟 பொறுமையாளர்களில் நின்றுமுள்ளவர்கள் என்று அல்லாஹ் யாரை இந்த ஸூராவில் குறிப்பிடுகிறான் ?

a. இஸ்மாயில் عليه وسلم 

b. இத்ரீஸ் عليه وسلم 

c. துல்கிஃப்ல் عليه وسلم 

✔ *d. அனைத்தும்* (21:85)
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣4⃣
    📢📣 Answers 📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 48-85)
1⃣ Which Prophet said to his father and his people, “What are these statues to which you are devoted?”

a. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

✔ *b. Prophet Abraham عليه وسلم* 

(21:52)

c. Prophet Ismael عليه وسلم 

d. Prophet Yusuf عليه وسلم 
2⃣ When Prophet Abraham عليه وسلم  was enquired about the statues broken, who did he said to enquire ? 

a. Broken Statues 

✔ *b. Large Statue* (21: 63)

c. Small Statue 

d. Guard of the town 
3⃣ Against whom did Prophet Abraham عليه وسلم planned, when the people have gone away ?

a. Allah 

b. Humans

✔ *c. Idols* (21:57)

d. Country 
4⃣ What do Allah has subjected to Prophet David عليه وسلم ?

a. Birds 

b. Mountains

c. Ants

d. Wind

✔ *e. a & b* (21:79)

f. All the above 
5⃣ What punishment was given to Prophet Abraham عليه وسلم by his people ? 

a. To put him in Whale’s mouth 

b. To Throw him in sea 

✔ *c. To Burn him* (21:68)

d. None of the above 
6⃣ How the people of Prophet Lot عليه وسلم  were ?

a. Good

b. Evil

c. Defiantly Disobedient 

✔ *d. b & c* (21:74)

e. All the above 
7⃣ Whose people overran the sheep on the field at night ? 

a. Prophet David عليه وسلم 

b. Prophet Solomon عليه وسلم 

c. Prophet Abraham عليه وسلم 

d. Prophet Noah عليه وسلم 

✔ *e. a & b* (21:78)

f. c & d
8⃣ To who did Allah taught the fashioning of coats of armor ? 

✔ *a. Prophet David عليه وسلم* 

(21:80)

b. Prophet Solomon عليه وسلم 

c. Prophet Abraham عليه وسلم 

d. Prophet Noah عليه وسلم 

e. a & b
9⃣ Which Prophet suffered by disease ? 

✔ *a. Prophet Job عليه وسل* 

(21:83)

b. Prophet Abraham عليه وسلم 

c. Prophet Ismael عليه وسلم 

d. Prophet Yusuf عليه وسلم 
🔟 Who were mentioned as patient by Allah in this chapter ? 

a. Prophet Ishmael عليه وسلم 

b. Prophet Idrees عليه وسلم 

c. Dhul-Kifl عليه وسلم 

✔ *d. All the above* (21:85)

QURAN QUIZ # 113

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣3⃣
   📢📣 கேள்வி நேரம் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 32-47) 
1⃣ காஃபிர்கள் தங்கள் முதுகுகளைக் கொண்டு தங்களை நரக நெருப்பில் இருந்து தடுத்துக் கொள்வார்கள் 

a. சரி

b. தவறு
2⃣ வானில் தத்தமக்குரிய வட்டவரைக்குள் எவை நீந்துகின்றன? 

a. இரவு

b. பகல்

c. சூரியன் 

d. சந்திரன் 

e. அனைத்தும் 
3⃣ நபி صلى الله عليه وسلم க்கு முன்னர் மனிதனுக்கு அவன் என்றென்றும் இருக்கக்கூடிய நித்திய வாழ்வை அல்லாஹ் கொடுத்துள்ளான் 

a. சரி

b. தவறு
4⃣ கியாமத் நாளில் நன்மை, தீமையில் ஒரு ______ அளவு எடையிருப்பினும், அதனையும் நாம் கணக்கில் கொண்டு வருவோம் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் 

a. கொசு

b. கடுகு

c. ஈ

d. அனைத்தும் 
5⃣ பரீட்சைக்காக எதனை கொண்டு அல்லாஹ்  சோதிக்கிறான்? 

a. சுவர்க்கம் & நரகம்

b. நன்மை & சுவர்க்கம்

c. தீமை & நன்மை

d. நரகம் & தீமை
6⃣ மனிதன் எவ்வாறாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான்?

a. எளிமையானவன்

b. அவசரக்காரன் 

c. வலிமையானவன் 

d. பொய்யானவன் 
7⃣ செவிடர்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கப்படும் போது, அவர்கள் நேர்வழி பெறும் அந்த அழைப்பைச் செவிமடுக்க மாட்டார்கள்.

a. சரி

b. தவறு
8⃣ நபி صلى الله عليه وسلم  அவர்களுக்கு முன்னர் வந்த தூதர்கள் மக்களால் பரிகசிக்கப்படவில்லை  

a. சரி

b. தவறு
9⃣ _____யை அதன் அருகுகளிலிருந்து குறைத்து கொண்டு வருவதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான் 

a. வானம்

b. பூமி

c. மேகம்

d. நிலா 
🔟 இறைவனிடமிருந்துள்ள _________ இல் இருந்து  ஒரு மூச்சு மனிதர்களை தீண்டுமானால், “எங்களுக்குக் கேடு தான்! திட்டமாக நாங்கள் அநியாயக்காரர்களாகவே இருந்தோம்” என்று அவர்கள் நிச்சயமாக கூறிக் கதறுவார்கள்.

a. நன்மை 

b. வேதனை

c. பரிசு 

d. இவை ஏதும் இல்லை
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣3⃣
    📢📣 Quiz Time  📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 32-47)
1⃣  The disbelievers will avert the Hellfire from their backs 

a. True

b. False 
2⃣ What are swimming in the heaven ?

a. The Night 

b. The Day

c. The Sun

d. The Moon 

e. All the above 
3⃣ Before Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, Allah  granted eternity to man 

a. True

b. False
4⃣ On the Day of Resurrection, if there is even the weight of a ____ Allah will bring it forth.

a. Mosquito 

b. Mustard seed 

c. Fly

d. All the above 
5⃣ With what do Allah test us as trial ? 

a. Paradise & Hell

b. Good & Paradise 

c. Evil & Good

d. Hell & Evil 
6⃣ How do man was created of ? 

a. Simple 

b. Haste

c. Strong 

d. Lie
7⃣ The deaf do not hear the call when they are warned 

a. True

b. False 
8⃣ No messengers were ridiculed before Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

a. True

b. False 
9⃣ Allah set upon ____, reducing it from its borders 

a. The Sky

b. The Land 

c. The Cloud

d. The Moon 
🔟 If as much as a whiff of _____ of your Lord should touch them, they would surely say, “O woe to us! Indeed, we have been wrongdoers.” 

a. The Good

b. The Punishment 

c. The Gift 

d. None of the above

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣3⃣
   📢📣 விடைகள்  📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 32-47) 
1⃣ காஃபிர்கள் தங்கள் முதுகுகளைக் கொண்டு தங்களை நரக நெருப்பில் இருந்து தடுத்துக் கொள்வார்கள் 

a. சரி

✔ *b. தவறு* (21:39)
2⃣ வானில் தத்தமக்குரிய வட்டவரைக்குள் எவை நீந்துகின்றன? 

a. இரவு

b. பகல்

c. சூரியன் 

d. சந்திரன் 

✔ *e. அனைத்தும்* (21:33)
3⃣ நபி صلى الله عليه وسلم க்கு முன்னர் மனிதனுக்கு அவன் என்றென்றும் இருக்கக்கூடிய நித்திய வாழ்வை அல்லாஹ் கொடுத்துள்ளான் 

a. சரி

✔ *b. தவறு* (21:34)
4⃣ கியாமத் நாளில் நன்மை, தீமையில் ஒரு ______ அளவு எடையிருப்பினும், அதனையும் நாம் கணக்கில் கொண்டு வருவோம் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் 

a. கொசு

✔ *b. கடுகு* (21:47)

c. ஈ

d. அனைத்தும் 
5⃣ பரீட்சைக்காக எதனை கொண்டு அல்லாஹ்  சோதிக்கிறான்? 

a. சுவர்க்கம் & நரகம்

b. நன்மை & சுவர்க்கம்

✔ *c. தீமை & நன்மை* (21:35)

d. நரகம் & தீமை
6⃣ மனிதன் எவ்வாறாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான்?

a. எளிமையானவன்

✔ *b. அவசரக்காரன்* (21:37)

c. வலிமையானவன் 

d. பொய்யானவன் 
7⃣ செவிடர்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கப்படும் போது, அவர்கள் நேர்வழி பெறும் அந்த அழைப்பைச் செவிமடுக்க மாட்டார்கள்.

✔ *a. சரி* (21:45)

b. தவறு
8⃣ நபி صلى الله عليه وسلم  அவர்களுக்கு முன்னர் வந்த தூதர்கள் மக்களால் பரிகசிக்கப்படவில்லை  

a. சரி

✔ *b. தவறு* (21:41)
9⃣ _____யை அதன் அருகுகளிலிருந்து குறைத்து கொண்டு வருவதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான் 

a. வானம்

✔ *b. பூமி* (21:44)

c. மேகம்

d. நிலா 
🔟 இறைவனிடமிருந்துள்ள _________ இல் இருந்து  ஒரு மூச்சு மனிதர்களை தீண்டுமானால், “எங்களுக்குக் கேடு தான்! திட்டமாக நாங்கள் அநியாயக்காரர்களாகவே இருந்தோம்” என்று அவர்கள் நிச்சயமாக கூறிக் கதறுவார்கள்.

a. நன்மை 

✔ *b. வேதனை* (21:46)

c. பரிசு 

d. இவை ஏதும் இல்லை
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣3⃣
    📢📣 Answers  📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 32-47)
1⃣  The disbelievers will avert the Hellfire from their backs 

a. True

✔ *b. False* (21:39)
2⃣ What are swimming in the heaven ?

a. The Night 

b. The Day

c. The Sun

d. The Moon 

✔ *e. All the above* (21: 33)
3⃣ Before Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, Allah  granted eternity to man 

a. True

✔ *b. False* (21:34)
4⃣ On the Day of Resurrection, if there is even the weight of a ____ Allah will bring it forth.

a. Mosquito 

✔ *b. Mustard seed* (21:47)

c. Fly

d. All the above 
5⃣ With what do Allah test us as trial ? 

a. Paradise & Hell

b. Good & Paradise 

✔ *c. Evil & Good* (21:35)

d. Hell & Evil 
6⃣ How do man was created of ? 

a. Simple 

✔ *b. Haste* (21:37)

c. Strong 

d. Lie
7⃣ The deaf do not hear the call when they are warned 

✔ *a. True* (21:45)

b. False 
8⃣ No messengers were ridiculed before Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

a. True

✔ *b. False* (21:41)
9⃣ Allah set upon ____, reducing it from its borders 

a. The Sky

✔ *b. The Land* (21:44) 

c. The Cloud

d. The Moon 
🔟 If as much as a whiff of _____ of your Lord should touch them, they would surely say, “O woe to us! Indeed, we have been wrongdoers.” 

a. The Good

✔ *b. The Punishment* (21:46)

c. The Gift 

d. None of the above

QURAN QUIZ # 112

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣2⃣
   📢📣 கேள்வி நேரம் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 1-31) 
1⃣ மனிதர்களுக்கு அவர்களுடைய _______ நெருங்கி விட்டது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். 

a. இறப்பு 

b. நன்மை

c. கணக்கு விசாரணை

d. தீமை
2⃣ அஸ்-ஸமீ  (السميع) என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயரின் பொருள் என்ன? 

a. அறிபவன் 

b. செவியேற்பவன் 

c. பார்ப்பவன் 

d. அறிவாளன் 
3⃣ பெண்களை அல்லாஹ் தூதர்களாக அனுப்பி உள்ளான். 

a. சரி

b. தவறு
4⃣ அல்லாஹ் ________-ஐ கொண்டு, _________-ன் மீது வீசுவதாக குறிப்பிடுகிறான். 

a. நன்மை, தீமை

b. அசத்தியம், சத்தியம்

c. சத்தியம், அசத்தியம்

d. தீமை, நன்மை 
5⃣ அல்லாஹ்விடம் இருப்பவர்கள் அவனை வணங்குவதை விட்டும் என்ன செய்ய மாட்டார்கள்?

a. நிராகரிக்க, சோர்வடைய 

b. பெருமையடிக்க, சோர்வடைய 

c. சோர்வடைய, நிராகரிக்க

d. நிராகரிக்க, சோர்வடைய 
6⃣ எங்கு உள்ளவற்றிலிருந்து நிராகரிப்பவர்கள் அவர்களுடைய தெய்வங்களை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்? 

a. வானம் 

b. பூமி 

c. அர்ஷ் 

d. கோவில்
7⃣ யார் அல்லாஹ்வின் பேச்சை முந்தி பேச மாட்டார்கள் ?

a. ஜின் 

b. ஷைத்தான்

c. அல்லாஹ்வின் கண்ணியமிக்க அடியாளர்கள் 

d. அனைத்தும்
8⃣ வானங்களும், பூமியும் முதலில் எவ்வாறு இருந்தது ?

a. பிரிந்து 

b. அருகில் 

c. இணைந்து 

d. b & c
9⃣ உயிருள்ள ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹ்  எதிலிருந்து படைத்தான்? 

a. நெருப்பு 

b. தண்ணீர் 

c. வானம் 

d. பூமி
🔟 ______ மனிதர்களுடன் ஆடி சாயாமலிருக்கும் பொருட்டு, அல்லாஹ் அதில் நிலையான மலைகளை அமைத்தான். 

a. வானம் 

b. மழை 

c. தண்ணீர்  

d. பூமி
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣2⃣
    📢📣 Quiz Time  📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 1-31)
1⃣ The time of their _____ has approached for the people 

a. Death 

b. Goodness 

c. Account 

d. Evil
2⃣ What is the meaning of Allah’s name “As-Samee” (السميع) ?

a. The Knowing 

b. The Hearing 

c. The Seeing 

d. The Wise 
3⃣ Allah has sent women as messengers

a. True

b. False
4⃣ Allah dash the ____ upon ____

a. Good, Evil

b. Falsehood, Truth

c. Truth, Falsehood 

d. Evil, Good 
5⃣ Those who near Allah are not ___  from His worship nor do they ___

a. Reject, Tire

b. Prevented by arrogance, Tire

c. Tire, Reject 

d. Reject, Tire 
6⃣ From where do men taken for themselves gods ? 

a. The Sky

b. The Earth

c. The Arsh

d. The Temple 
7⃣ Who cannot precede Allah in word ? 

a. Jinn

b. Devil

c. Allah’s honored servants

d. All the above 
8⃣ How was the heavens and the earth were before ? 

a. Separated 

b. Near

c. Joined 

d. b & c 
9⃣ From where do Allah made every living thing ?

a. Fire

b. Water

c. Sky

d. Earth 
🔟 Allah placed within the ____ firmly set mountains, lest it should shift with them. 

a. Heaven

b. Rain

c. Water

d. Earth

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣2⃣
   📢📣 விடைகள் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 21- ஸூரத்துல் அன்பியா – வசனங்கள் 1-31) 
1⃣ மனிதர்களுக்கு அவர்களுடைய _______ நெருங்கி விட்டது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். 

a. இறப்பு 

b. நன்மை

✔ *c. கணக்கு விசாரணை* (21:1)

d. தீமை
2⃣ அஸ்-ஸமீ  (السميع) என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயரின் பொருள் என்ன? 

a. அறிபவன் 

✔ *b. செவியேற்பவன்* (21:4)

c. பார்ப்பவன் 

d. அறிவாளன் 
3⃣ பெண்களை அல்லாஹ் தூதர்களாக அனுப்பி உள்ளான். 

a. சரி

✔ *b. தவறு* (21:7)
4⃣ அல்லாஹ் ________-ஐ கொண்டு, _________-ன் மீது வீசுவதாக குறிப்பிடுகிறான். 

a. நன்மை, தீமை

b. அசத்தியம், சத்தியம்

✔ *c. சத்தியம், அசத்தியம்* (21:18)

d. தீமை, நன்மை 
5⃣ அல்லாஹ்விடம் இருப்பவர்கள் அவனை வணங்குவதை விட்டும் என்ன செய்ய மாட்டார்கள்?

a. நிராகரிக்க, சோர்வடைய 

✔ *b. பெருமையடிக்க, சோர்வடைய* (21:19)

c. சோர்வடைய, நிராகரிக்க

d. நிராகரிக்க, சோர்வடைய 
6⃣ எங்கு உள்ளவற்றிலிருந்து நிராகரிப்பவர்கள் அவர்களுடைய தெய்வங்களை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்? 

a. வானம் 

✔ *b. பூமி* (21:21) 

c. அர்ஷ் 

d. கோவில்
7⃣ யார் அல்லாஹ்வின் பேச்சை முந்தி பேச மாட்டார்கள் ?

a. ஜின் 

b. ஷைத்தான்

✔ *c. அல்லாஹ்வின் கண்ணியமிக்க அடியாளர்கள்* (21:26,27)

d. அனைத்தும்
8⃣ வானங்களும், பூமியும் முதலில் எவ்வாறு இருந்தது ?

a. பிரிந்து 

b. அருகில் 

✔ *c. இணைந்து* (21:30)

d. b & c
9⃣ உயிருள்ள ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹ்  எதிலிருந்து படைத்தான்? 

a. நெருப்பு 

✔ *b. தண்ணீர்* (21:30)

c. வானம் 

d. பூமி
🔟 ______ மனிதர்களுடன் ஆடி சாயாமலிருக்கும் பொருட்டு, அல்லாஹ் அதில் நிலையான மலைகளை அமைத்தான். 

a. வானம் 

b. மழை 

c. தண்ணீர்  

✔ *d. பூமி* (21:31)
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣2⃣
    📢📣 Answers 📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 21 al-Anbiya – Verses 1-31)
1⃣ The time of their _____ has approached for the people 

a. Death 

b. Goodness 

✔ *c. Account* (21:1) 

d. Evil
2⃣ What is the meaning of Allah’s name “As-Samee” (السميع) ?

a. The Knowing 

✔ *b. The Hearing* (21:4) 

c. The Seeing 

d. The Wise 
3⃣ Allah has sent women as messengers

a. True

✔ *b. False* (21:7)
4⃣ Allah dash the ____ upon ____

a. Good, Evil

b. Falsehood, Truth

✔ *c. Truth, Falsehood* (21:18)

d. Evil, Good 
5⃣ Those who near Allah are not ___  from His worship nor do they ___

a. Reject, Tire

✔ *b. Prevented by arrogance, Tire* (21:19)

c. Tire, Reject 

d. Reject, Tire 
6⃣ From where do men taken for themselves gods ? 

a. The Sky

✔ *b. The Earth* (21:21)

c. The Arsh

d. The Temple 
7⃣ Who cannot precede Allah in word ? 

a. Jinn

b. Devil

✔ *c. Allah’s honored servants* (21:26,27)

d. All the above 
8⃣ How was the heavens and the earth were before ? 

a. Separated 

b. Near

✔ *c. Joined* (21:30) 

d. b & c 
9⃣ From where do Allah made every living thing ?

a. Fire

✔ *b. Water* (21:30)

c. Sky

d. Earth 
🔟 Allah placed within the ____ firmly set mountains, lest it should shift with them. 

a. Heaven

b. Rain

c. Water

✔ *d. Earth* (21:31)

QURAN QUIZ # 111

🎊🎉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 🎉🎊

🎊🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 🎉🎊
#⃣1⃣1⃣1⃣
   📢📣 கேள்வி நேரம் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 22- ஸூரத்துல் ஹஜ் வசனங்கள் 48-78) 
1⃣ அநியாயங்கள்  செய்து  கொண்டிருந்த   எத்தனையோ  ஊர்களுக்கு அல்லாஹ்  அவகாசம்  கொடுத்தான் 

a. சரி

b. தவறு
2⃣ அல்லாஹ்வின் வசனங்களை தோற்கடிக்க முயல்பவர்கள் யார்? a. ஈமான் கொண்டவர்கள்

b. சொர்க்கவாதிகள்

c. நரகவாதிகள்

d. a & b
3⃣ ஷைத்தான் மனதில் எரியும் குழப்பம் யாருக்கு சோதனையாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான்? 

a. இருதயத்தில் நோய் உள்ளவர்கள்

b. இருதயம் கடினமாக இருப்பவர்கள்

c. இருதயம் இருப்பவர்கள்

d. a & b
4⃣ யாருடைய இருதயங்கள் அல்லாஹ்வின் முன் முற்றிலும் வழிப்பட்டு பணிகின்றன? 

a. ஈமான் கொண்டவர்கள்

b. கல்வி ஞானம் அழைக்கப்பட்டவர்கள்

c. நிராகரிப்பவர்கள்

d. a & b
5⃣ மலட்டு நாள் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடும் நாள் எது? 

a. பெருநாள்  

b. மறுமை  நாள்  

c. ஆஷுரா தினம்

d. நபி صلى الله عليه وسلم இறந்த நாள்
6⃣ எவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் தம் இருப்பிடங்களை விட்டு ஹிஜ்ரத் செய்து பின்னர் கொல்லப்பட்டோ அல்லது இறந்தோ விடுகிறார்களோ, அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எதனை அளிக்கின்றான்? 

a. மீண்டும் பூமியில் வாழ அனுமதி கொடுக்கிறான் 

b. அழகிய உணவு

c. நெருப்பு ஆடை 

d. அனைத்தும்
7⃣ அல் பஸீர் (البصير)  என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயரின் பொருள் என்ன? 

a. எல்லாவற்றையும் கேட்பவன் 

b. பொறுமையுடையவன்

c. எல்லாவற்றையும் பார்ப்பவன் 

d. மிக அறிந்தவன் 
8⃣ பூமியின் மீது ______ விழுந்துவிடாதவாறு அல்லாஹ் தடுத்து கொண்டிருக்கிறான்.

a. மழை

b. வானம்

c. கோள்கள் 

d. இலைகள் 
9⃣ அல்லாஹ்வையன்றி வேறு எவர்களை பிரார்த்திக்கின்றீர்களோ, அவர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தாலும் எதனைக்கூட படைக்க முடியாது என்று அல்லாஹ் இந்த ஸூராவில் கூறுகிறான் ? 

a. கொசு

b. ஈ

c. எறும்பு 

d. பேன்
🔟 அல்லாஹ் யார் யாரிலிருந்து தூதர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறான்? 

a. மனிதர்கள் 

b. மலக்குகள் 

c. ஜின்கள் 

d. a & b
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣1⃣
    📢📣 Quiz Time  📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 22 al-Hajj Verses 48-78)
1⃣ Many a city Allah prolonged enjoyment 

a. True

b. False 
2⃣ Who strove against Allah’s verses ? 

a. Believers

b. Companions of Paradise 

c. Companions of Hellfire 

d. a & b 
3⃣ He may make what Satan throws in a trial for those within whose _____

a. Hearts is disease 

b. Those hard of heart 

c. Those who have heart

d. a & b 
4⃣ Whose hearts do  humbly submit to Allah ? 

a. Those who have believed 

b. Those who were given knowledge 

c. Those who disbelieve

d. a & b 
5⃣ Which Day is indicated as “Barren Day” ?

a. Day of Eid

b. Day of Judgement 

c. Day of Aashoora

d. Death Day of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 
6⃣ What do Allah provide for those who emigrated for the cause of Allah and then were killed or died ?

a. Give permission to live again on earth 

b. A good provision 

c. A dress made by fire

d. All the above 
7⃣ What is the meaning of Allah’s name ‘Al-Baseer’ (البصير) ?

a. Hearing 

b. Patient 

c. Seeing 

d. All Knowing 
8⃣ Allah restrains ____ from falling upon the earth

a. The Rain

b. The Sky

c. The Planets

d. The Leaves 
9⃣ Those you invoke besides Allah will never create (as much as) ____ even if they gathered together for that purpose 

a. A mosquito 

b. A fly 

c. An Ant

d. A lice 
🔟 Among who do Allah choose messengers ? 

a. The people 

b. The angels

c. The jinns

d. a & b
#⃣1⃣1⃣1⃣
   📢📣 விடைகள் 📣📢
📌 தலைப்பு : அல் குர்ஆன் (அத்தியாயம் 22- ஸூரத்துல் ஹஜ் வசனங்கள் 48-78) 
1⃣ அநியாயங்கள்  செய்து  கொண்டிருந்த   எத்தனையோ  ஊர்களுக்கு அல்லாஹ்  அவகாசம்  கொடுத்தான் 

✔ *a. சரி* (22:48)

b. தவறு
2⃣ அல்லாஹ்வின் வசனங்களை தோற்கடிக்க முயல்பவர்கள் யார்? a. ஈமான் கொண்டவர்கள்

b. சொர்க்கவாதிகள்

✔ *c. நரகவாதிகள்* (22:51)

d. a & b
3⃣ ஷைத்தான் மனதில் எரியும் குழப்பம் யாருக்கு சோதனையாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான்? 

a. இருதயத்தில் நோய் உள்ளவர்கள்

b. இருதயம் கடினமாக இருப்பவர்கள்

c. இருதயம் இருப்பவர்கள்

✔ *d. a & b* (22:53)
4⃣ யாருடைய இருதயங்கள் அல்லாஹ்வின் முன் முற்றிலும் வழிப்பட்டு பணிகின்றன? 

a. ஈமான் கொண்டவர்கள்

b. கல்வி ஞானம் அழைக்கப்பட்டவர்கள்

c. நிராகரிப்பவர்கள்

✔ *d. a & b* (22:54)
5⃣ மலட்டு நாள் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடும் நாள் எது? 

a. பெருநாள்  

✔ *b. மறுமை  நாள்* (22:55)  

c. ஆஷுரா தினம்

d. நபி صلى الله عليه وسلم இறந்த நாள்
6⃣ எவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் தம் இருப்பிடங்களை விட்டு ஹிஜ்ரத் செய்து பின்னர் கொல்லப்பட்டோ அல்லது இறந்தோ விடுகிறார்களோ, அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எதனை அளிக்கின்றான்? 

a. மீண்டும் பூமியில் வாழ அனுமதி கொடுக்கிறான் 

✔ *b. அழகிய உணவு* (22:58)

c. நெருப்பு ஆடை 

d. அனைத்தும்
7⃣ அல் பஸீர் (البصير)  என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயரின் பொருள் என்ன? 

a. எல்லாவற்றையும் கேட்பவன் 

b. பொறுமையுடையவன்

✔ *c. எல்லாவற்றையும் பார்ப்பவன்* (22:61) 

d. மிக அறிந்தவன் 
8⃣ பூமியின் மீது ______ விழுந்துவிடாதவாறு அல்லாஹ் தடுத்து கொண்டிருக்கிறான்.

a. மழை

✔ *b. வானம்* (22:65)

c. கோள்கள் 

d. இலைகள் 
9⃣ அல்லாஹ்வையன்றி வேறு எவர்களை பிரார்த்திக்கின்றீர்களோ, அவர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தாலும் எதனைக்கூட படைக்க முடியாது என்று அல்லாஹ் இந்த ஸூராவில் கூறுகிறான் ? 

a. கொசு

✔ *b. ஈ* (22:73)

c. எறும்பு 

d. பேன்
🔟 அல்லாஹ் யார் யாரிலிருந்து தூதர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறான்? 

a. மனிதர்கள் 

b. மலக்குகள் 

c. ஜின்கள் 

✔ *d. a & b* (22:75)
📕📗📘📙📕📗📘📙📕📗
#⃣1⃣1⃣1⃣
    📢📣 Answers 📣📢
📌 TOPIC : AL QUR’AN (Chapter – 22 al-Hajj Verses 48-78)
1⃣ Many a city Allah prolonged enjoyment 

✔ *a. True* (22:48)

b. False 
2⃣ Who strove against Allah’s verses ? 

a. Believers

b. Companions of Paradise 

✔ *c. Companions of Hellfire* (22:51)

d. a & b 
3⃣ He may make what Satan throws in a trial for those within whose _____

a. Hearts is disease 

b. Those hard of heart 

c. Those who have heart

✔ *d. a & b* (22:53) 
4⃣ Whose hearts do  humbly submit to Allah ? 

a. Those who have believed 

b. Those who were given knowledge 

c. Those who disbelieve

✔ *d. a & b* (22:54) 
5⃣ Which Day is indicated as “Barren Day” ?

a. Day of Eid

✔ *b. Day of Judgement* (22:55)

c. Day of Aashoora

d. Death Day of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 
6⃣ What do Allah provide for those who emigrated for the cause of Allah and then were killed or died ?

a. Give permission to live again on earth 

✔ *b. A good provision* (22:58) 

c. A dress made by fire

d. All the above 
7⃣ What is the meaning of Allah’s name ‘Al-Baseer’ (البصير) ?

a. Hearing 

b. Patient 

✔ *c. Seeing* (22:61) 

d. All Knowing 
8⃣ Allah restrains ____ from falling upon the earth

a. The Rain

✔ *b. The Sky* (22:65)

c. The Planets

d. The Leaves 
9⃣ Those you invoke besides Allah will never create (as much as) ____ even if they gathered together for that purpose 

a. A mosquito 

✔ *b. A fly* (22:73)

c. An Ant

d. A lice 
🔟 Among who do Allah choose messengers ? 

a. The people 

b. The angels

c. The jinns

✔ *d. a & b* (22:75)